Missie


De Vereniging Amistad Nijmegen-Masaya stelt zich ten doel de betrokkenheid en bewustwording van de inwoners van Nijmegen bij de Nicaraguaanse stad Masaya te bevorderen, in het bijzonder op het gebied van duurzame ontwikkeling, vrede en veiligheid, mensenrechten en milieu.

Doelstellingen

Via voorlichting, projectondersteuning en fondswerving wil de Vereniging de volgende doelstellingen realiseren:

  • het bevorderen van persoonlijke contacten en ontmoetingen tussen inwoners, organisaties en bedrijven uit beide steden
  • de bewustwording vergroten van de Nijmeegse bevolking, in het bijzonder de schoolgaande jeugd, over Masaya en over de problematiek van ontwikkelingslanden in het algemeen
  • bewustwording in Nijmegen en Masaya door het bevorderen van begrip en respect voor elkaars maatschappelijke, politieke, economische en culturele opvattingen, achtergronden en situaties
  • het bevorderen van ontwikkeling in Masaya door structurele armoedebestrijding
  • informatieverstrekking en voorlichting over Masaya (en Nicaragua) aan een ieder die daar om verzoekt

Samenwerking

De Vereniging werkt in eerste instantie samen met Masayaanse NGO’s (Niet Gouvernementele Organisaties), basisorganisaties en de private sector. De Vereniging richt zich vooral op het ondersteunen van initiatieven vanuit de bevolking, die gericht zijn op het verbeteren van hun eigen situatie en leefomstandigheden. Nicaragua is een land met een ongelofelijk aantal NGO’s op alle terreinen die denkbaar zijn. In Masaya is dit niet anders dan in de rest van het land. Sinds 1990, na de val van de Sandinistische regering, is het aantal organisaties in Masaya waar de Vereniging mee samenwerkt sterk gegroeid. Ook in Nederland is het scala aan organisaties en groepen in de samenleving breder geworden. Naast scholen en maatschappelijke organisaties zijn tegenwoordig ook bedrijven betrokken bij de activiteiten voor Masaya.

De Vereniging Amistad Nijmegen-Masaya stelt zich ten doel de betrokkenheid en bewustwording van de inwoners van Nijmegen bij de Nicaraguaanse stad Masaya te bevorderen, in het bijzonder op het gebied van duurzame ontwikkeling, vrede en veiligheid, mensenrechten en milieu

De Stichting Stedenband Nijmegen-Masaya is opgeheven. De doelstellingen van de Stichting zijn niet meer te verwezenlijken met het huidige  stadsbestuur en de regering Ortega. De stedenband Nijmegen-Masaya blijft vooralsnog bestaan daar de gemeenteraad van Nijmegen een dergelijke band kan verbreken c.q. opzeggen.